پیگیری در خصوص سایر تعرفه های خدمات دفاتر پیشخوان دولت از سوی کانون چاپ

  

روابط عمومی کانون انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی